Teenused

Meie keskus osutab hariduse tugiteenuseid Tartu linna sisse kirjutatud või linna haridusasutuses käivale tuge vajavale lapsele ja tema lähivõrgustikule (lapsevanemad/eestkostja) ning lapsega seotud haridusasutuse töötajatele (õpetajad, tugispetsialistid, HEVKod, juhtkond).  

Meie teenused on kokku võetud selles tabelis:

TEENUSKELLELESISUDOKUMENTATSIOON REGISTREERIMINE
Tugispetsialisti teenus Tuge vajav laps ja tema lähivõrgustikTuge vajava lapse esmane uuring, tulemuste tagasisidestamine, võrgustiku nõustamine. Jätkub kliendi vajadustest lähtuv nõustamisteenus, diagnostiline õpe. Vajadusel õpetajate, tugispetsialistide (korduv) nõustamine ja toetav vaatlus haridusasutuses, eesmärgiga saavutada lapse toe vajadusele vastav õpikeskkond.   Eelkooliealised lasteaialapsed: lapse lühike kirjeldus lähtuvalt pidepunktidest.  

Koolis käivad lapsed: individuaalse arengu jälgimise kaart. 
  
Lapsevanem/eestkostja

Registreerimine siin 
Haridusasutuse meeskonna või meeskonnaliikmete nõustamine Haridusasutuse meeskond või meeskonna liige, kes on seotud tuge vajava lapsega Juhtumi arutelu HTKs/haridusasutuses, kuhu on lisaks HTK spetsialistidele kaasatud teised seotud osapooled. Arutelu lõppeb konkreetsete soovituste ja kokkulepetega. Vähemalt 3 kuu möödudes kokkuvõtete tegemine soovituste ja kokkulepete rakendamisest. Eelkooliealised lasteaialapsed: lapse lühike kirjeldus lähtuvalt pidepunktidest. 

Koolis käivad lapsed: lapse individuaalse arengu jälgimise kaart 

Kui pöördumine sisaldab lapse isikuandmeid, peab kool/lasteaed olema veendunud, et lapsevanema nõusolek on olemas.
Haridusasutuse meeskonnaliige

Registreerimine siin
Lasteaiast kooli ülemineku toetamine Tuge vajava koolieeliku lähivõrgustik (lasteaia haridustöötajad, tulevase kooli haridustöötajad, lapsevanemad/eestkostja). Teenus sobib ka kodustele kooli minevatele lastele. Tuge vajava lapse uuring lasteasutuses (läbi viivad HTK spetsialistid, kaasates vajadusel erinevate Tartu linna erikoolide spetsialiste). Lapsevanema ja lasteaia meeskonna nõustamine lapse arendamise osas erivajadusest lähtuvalt. Lapsevanema nõustamine lapsele sobiliku koolitüübi valikul Tartu linnas, vanema toetamine vajaliku dokumentatsiooni kogumisel. Lapse tulevase kooli meeskonna nõustamine lapse erivajadusest lähtuvalt (kui laps läheb elukohajärgsesse piirkonnakooli).  Nõusoleku vorm lapse andmete töötlemiseks Lapsevanem/eestkostja

Registreerimine siin 
Alustava tugispetsialisti mentorlus  Tööd alustav tugispetsialist Tartu linna haridusasutuses HTK tugispetsialist või mõnes Tartu linna haridusasutuses töötav pikaajalise kogemusega spetsialist ehk mentor nõustab ja jõustab haridusasutuses tööd alustanud tugispetsialisti esimesel tööaastal. Regulaarne juhtumite arutelu, töökorralduse ühine läbimõtestamine, tugispetsialisti toetamine aineühendusega liitumisel jm. Alustav tugispetsialist

Registreerimine siin

KoolitusedHaridusasutuse õpetajad“Abiks lugemise ja kirjutamise õpetamisel”Info siin

Kovisioonigrupid õpetajatele 
Haridusasutuste õpetajad Kovisioon ehk grupinõustamine on ühe osaleja juhtumi läbi töötamine kindlate etappide järgi. Gruppi võivad tulla õpetajad, kes soovivad enda juhtumit arutada või teiste juhtumeid kuulata ning osaleda nõustamisprotsessis. Eraldi grupid toimuvad lasteaia- ja kooliõpetajatele. Grupi suurus kuni 10 inimest, igakuised kohtumised. Lasteaiaõpetajatele registreerimine siin

Kooliõpetajatele registreerimine siin
GrupitegevusedTuge vajav laps ja tema lähivõrgustik EelkoolidInfo siin