HEVKOde kontaktid

HEVKO  ehk haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija on haridusasutuse direktori poolt määratud isik, kelle ülesanne on korraldada HEV õpilaste õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd ning koordineerida haridusasutusevälises võrgustikutöös osalemist. HEVKOd töötavad kõigis Tartu linna lasteaedades ja koolides.

HEVKO:

  • selgitab välja lapse õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist võrgustikutööd ja koostööd vanematega;
  • hindab koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate ning õpetajatega lapse haridusliku toe vajadust, arvestades lapse toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid ning tuginedes läbiviidud hindamise tulemustele;
  • teeb ettepanekuid erivajadustega laste õppe toetamiseks koolis ja lasteaias, sh klasside, rühmade komplekteerimiseks (sh õpilaste piirarv, keskkonna kohandamine, inimressursi vajadus).

Lasteaedade HEVKOde kontaktid leiad siit.

Koolide HEVKOde kontaktid leiad siit.